نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی دبیرستان اول تا چهارم

سال اول

زبان فارسی 1 خرداد87 با پاسخ

زبان فارسی1 خرداد87 با پاسخ (نمونه2)

زبان فارسی1 شهریور78 با پاسخ

زبان فارسی1 غایبین شهریور 87 با پاسخ

زبان فارسی 1 نوبت اول دی ماه

ادبیات 1 مستمر نوبت اول دبیرستان های اندیمشک (سه نمونه)

ادبیات1 نوبت اول دیماه 92  اندیمشک - دبیرستان نمونه دولتی تبیان  

ادبیات1 نوبت دوم خرداد88 هماهنگ استان خوزستان

ادبیات 1 نوبت اول دیماه 92 دبیرستان شاهد علوی اندیمشک

ادبیات1 خرداد89 با پاسخ

ادبیات 1  غایبین خرداد89 باپاسخ

ادبیات 1 شهریور 89 با پاسخ

اادبیات 1 نوبت اول و دوم

سال دوم

 ادبیات 2 نوبت اول (دی ماه)  و نوبت  دوم   pdf

ادبیات 2 سال دوم دبیرستان همه ی رشته ها 

 ادبیات 2  هماهنگ کشوری خرداد 89 با پاسخ

 ادبیات2 هماهنگ کشوری خرداد89 عصر با پاسخ( pdf)

ادبیات2 هماهنگ کشوری خرداد 89 (غایبین) با پاسخ

امتحان ادبیات 2 هماهنگ کشوری شهریور 89 با پاسخ

امتحان ادبیات 2 هماهنگ کشوری خرداد93 صبح با پاسخ

امتحان ادبیات 2 هماهنگ کشوری خرداد93 عصر با پاسخ

امتحان ادبیات2 هماهنگ کشوری غایبین خرداد93 با پاسخ

امتحان ادبیات2 هماهنگ کشوری شهریور83 صبح با پاسخ

امتحان ادبیات2 هماهنگ کشوری شهریور83 عصر با پاسخ

امتحان ادبیات 2 هماهنگ کشوری غایبین شهریور93

 امتحان زبان فارسی 2 خرداد 90   با پاسخ

 زبان فارسی 2 خرداد90 عصر  پاسخ

زبان فارسی 2 خرداد 90 غایبین موجه  پاسخ

زبان فارسی 2 شهریور 90 صبح  با پاسخ 

زبان فارسی 2 شهریور ۹۰ غایبین موجه با پاسخ

 زبان فارسی 2 شهریور 90 عصربا پاسخ

 سال سوم

نمونه سوال ادبیات فارسی 3رشته‌ی تجربی و ریاضی

ادبیات3 تجربی و ریاضی خرداد90  با پاسخ

ادبیات 3 تجربی و ریاضی شهریور 90 با پاسخ

ادبیات 3 تجربی و ریاضی دی 90 باپاسخ

ادبیات ریاضی و تجربی شهریور 91  با پاسخ

ادبیات ریاضی و تجربی خرداد 91 با پاسخ

ادبیات3 تجربی و ریاضی دی ماه 91  با پاسخ

ادبیات ۳ ریاضی و تجربی خرداد ۹۲ با پاسخ

ادبیات 3 ریاضی و تجربی شهریور 92 با پاسخ

ادبیات 3 تجربی و ریاضی دی 92 با پاسخ

ادبیات3 تجربی و ریاضی خرداد 93 با باسخ

 ادبیات 3 تجربی و ریاضی خرداد94 با پاسخ

نمونه سوال ادبیات 3  علوم انسانی تخصصی باپاسخ 

ادبیات 3 انسانی خرداد 90 با پاسخ

ادبیات 3 انسانی شهریور 90با پاسخ

ادبیات 3 تخصصی انسانی خرداد91 با پاسخ

 ادبیات 3 انسانی   اردیبهشت 92 با پاسخ

ادبیات 3 انسانی   شهریور 92   با پاسخ

نمونه سوال زبان فارسی 3      رشته  انسانی

زبان فارسی 3 انسانی  دیماه 93   با پاسخ

زبان فارسی 3 انسانی شهریور ماه 93   با پاسخ

زبان فارسی 3 انسانی خرداد ماه 93   با پاسخ

زبان فارسی 3 انسانی خرداد ماه 92   با پاسخ

نمونه سوال آرایه های ادبی رشته ی  علوم انسانی

آرایه های ادبی  شهریور 91 با پاسخ

آرایه های ادبی خرداد 91   با پاسخ

آرایه های ادبی شهریور 92   با پاسخ

 

نمونه سوال زبان فارسی 3  تجربی و ریاضی

زبان فارسی 3 تجربی و ریاضی دی ماه 90 با پاسخ

زبان فارسی 3  تجربی و ریاضی دیماه91  با پاسخ 

زبان فارسی3 تجربی و ریاضی خرداد90 با پاسخ

زبان فارسی 3 تجربی وریاضی شهریور90 با پاسخ

زبان فارسی 3 ریاضی و تجربی شهریور91با پاسخ

زبان فارسی 3 ریاضی و تجربی دی91 با پاسخ

زبان فارسی 3 تجربی و ریاضی خرداد92 با پاسخ

زبان فارسی 3 تجربی و ریاضی شهریور 92 با پاسخ

زبان فارسی3 تجربی و ریاضی دی  92 با پاسخ

زبان فارسی3 تجربی و ریاضی خرداد93 با پاسخ

 

 

نمونه سوال زبان  و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی (چهارم)

امتحانات پیش دانشگاهی دی ماه 89

ادبیات فارسی پیش دانشگاهی رشته انسانی شهریور 91

زبان فارسی پیش دانشگاهی رشته تجربی و ریاضی دی ماه 91

ادبیات فارسی پیش دانشگاهی رشته انسانی دی ماه 91

زبان فارسی پیش دانشگاهی تمام رشته ها خرداد 92 با پاسخ

 زبان فارسی پیش دانشگاهی تمام رشته ها شهریور 92 با پاسخ

زبان فارسی پیش دانشگاهی تمام رشته ها  دیماه 92  با پاسخ

ادبیات فارسی پیش دانشگاهی رشته انسانی شهریور 92 با پاسخ

ادبیات فارسی پیش دانشگاهی رشته انسانی دی ماه۹۲ با پاسخ

ادبیات فارسی پیش دانشگاهی رشته انسانی خردادماه 93 با پاسخ

زبان فارسی پیش دانشگاهی تمام رشته ها  خرداد 93 با پاسخ

/ 0 نظر / 586 بازدید